Funcionament de Menjador

Alimentart és l’empresa encarregada d’oferir el servei de Menjador. Actualment l’Institut compta amb cuina i cuinera pròpies i tot el menú s’elabora a les instal·lacions de l’institut.

FITXA INSCRIPCIÓ MENJADOR 2019-2020

 

FITXA CONTINUACIÓ SERVEI MENJADOR 2019-2020

Equip :

Cuinera : Mari Angeles 

Auxiliar Cuina: Isabel Pina

Coordinador de monitors/es : Neus Castellà

Monitors/es : Toni Ruiz,  Martha Mera,  Marisol Ros. Óscar Lloret

Horari del servei de menjador :

De 13:45 a 15:15 hores.

Torns :

1r torn: ( 13:45 ) 2n i 4rt

2n torn: ( 14:15 ) 1r i 3r

3r torn : (14:45): batxillerat

Preus :

Servei fixe : 6,20 euros/dia

Servei esporàdic : 6,80 euros

Servei batxillerat : 4,50 euros (servei de monitoratge 30 min )

Servei carmanyola : 2 euros (La cobertura d’aquest servei  contempla el cost de vigilància dels/de les alumnes durant l’estona de menjador, i l’us de les infraestructres i estris de cuina que s’utilitzen per a aquest fi.)

 

Criteris d’aceptació pel servei de carmanyola: Només els dies de classe per la tarda,  la distància envers l’institut i justificar dificultats econòmiques. En casos especials no contemplats en aquests requisits, recomanem adreçar-se l’AFA (menjador@4cantons.cat)

Normativa Carmanyola Gener 2019

Normativa en cas de faltar al servei de menjador:

Es necessari complir aquesta normativa per a un bon funcionament i una bona gestió del servei de menjador.

En cas que un/a alumne/a hagi de faltar al menjador, s’ha d’avisar amb anterioritat al servei (dies abans o el mateix dia fins a les 10:00).

S’ha de fer directament a l’empresa que gestiona el servei (una de les dues opcions):

  • enviant un  whatsapp al 607431574 (indicar el nom de l’alumne/a i el curs)
  • Enviant correu electrònic a la següent adreça: menjador4cantons@alimentart.com

En aquests casos la falta es considerarà avisada i no es cobrarà el dia de servei.

En cas que un/a alumne/a falti al menjador sense previ avís, es cobrarà el dia com a servei realitzat i es trucarà a la família de l’alumne/a al final del servei per a donar l’avís de la no assistència al menjador .

Normativa per a les sortides del centre durant l’horari del servei de menjador:

  • El servei de menjador té un horari de 13:45-15:15. Els i les joves estan sota la nostra responsabilitat durant tota la franja horària.
  • En cas que un/a jove necessiti marxar del Centre durant l’horari del menjador ha de ser per causa justificada i com a excepció puntual, i aquesta ha de ser degudament autoritzada amb un document on consti:

NOM I COGNOMS del pare/mare o tutor/a legal, NÚMERO del DNI o Passaport, NOMS I COGNOMS DEL/LA JOVE en qüestió, CURS en què està el seu fill/a i SIGNATURA.

Posem a la vostra disposició  un full d’autorització per a que el pugueu fer servir. L’haureu de retornar degudament complimentat per correu electrònic o en paper mitjançant el vostre fill/a.

Auto sortida dies puntuals IES 4CANTONS

  • En casos concrets, com podria ser per temes d’assistència a extraescolars els dies que no hi ha jornada lectiva a la tarda (dimecres i divendres) es podrà signar una autorització per a tot el curs per aquells joves que necessitin sortir abans sempre els mateixos dies. Per fer efectiva aquesta sortida, haureu de complimentar el full d’autorització  i retornar-la al coordinador del servei de menjador.

Auto sortida dx i dv IES 4C

Gestió servei esporàdic :

El dia que l’alumne/a es quedi a dinar  ha d’avisar a la cuinera a l’hora del pati o enviar wsp al telèfon   607 431 574  (important indicar el nom de l’alumne i el curs) entre les 9:30 i les 10 del matí

Pagament :

-Facilitar al coordinador del menjador un número de compte bancari. El rebut es pasarà a final de mes amb els dies corresponents

-Si no disposeu de compte bancari, a final de mes s’ entregará una carta de pagament perquè pogueu realizar l’ingrés per caixer a ServiCaixa o per la guixeta. (logotip Estrella)

Gestió de rebuts : per qualsevol dubte, incidència o modificació de dades bancaries  directament a l’empresa Alimentart –  menjador4cantons@alimentart.com

Consulta i aclariments sobre el servei :   Coordinador (Neus Castellà) de 10:30a 15:30 – Tel. 607 431 574

Gestió i modificació de la modalitat del servei dels  alumnes fixes (augmentar o reduir dies fixes) i per avisar d’un servei esporàdic  i cobrar .

Cuinera (Mari Angeles) de 11.15 a 11.45 (horari de pati) – Tel. 607 431 574

Per altres temes del servei: menjador@4cantons.cat

Informacions varies :

▪       Es considera fixes a aquells alumnes que de manera preestablerta dinen a l’Institut 1, 2, 3, 4 ó 5 dies a la setmana.

▪       El cobrament mensual s’efectua mitjançant domiciliació bancaria, a mes vençut.

▪       Els menus els podeu trobar a l’apartat de menjador a la web de l’Afa 4 cantons o fent click aquí

▪       Si l’alumne ha de marxar abans de que finalitzi l’horari de menjador ( de 13:45 a 15:15), és imprescindible que entregueu l’autorització degudament signada al coordinador de l’institut.

▪       Dimecres i divendres cap nen pot sortir de l’institut abans de les 15:15 hores si no és amb autorització de la familia.

▪       Els/Les  alumnes del servei del menjador que facin  Extraescolars (DINS O FORA DEL CENTRE)   i  hagin de sortir abans de les 15:15  hauran de comunicar-ho per escrit al coordinador (Neus Castellà).

▪      Els/Les  alumnes del menjador els alumnes disposen del pati, la biblioteca i el menjador per poder estar-hi, no poden anar a les aules. Els dimecres i divendres s’habilitarà un espai perquè  puguin deixar les motxilles, sense necessitat de tornar a l’aula.

▪       És responsabilitat dels/de les alumnes l’ús dels seus equips informàtics.

 

>>>Equip d’Alimentart i comissió de menjador

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *